Blog
Sdílet:

POHLED NA KREML (1903)

16/2/2022

Autentická a na českém trhu raritní, kunsthistoricky pozoruhodná práce ojedinělého umělce, velkého humanisty a mystika, filozofa, cestovatele a badatele barvitého životního příběhu - Nikolaje Konstantinoviče Rericha (Roericha) v 86. aukci moderního umění.

86. AUKCE ČESKÉHO A ZAHRANIČNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ // neděle 20/2/2022 // 13:30 // Topičův salon, Praha

Nikolaj Konstantinovič Rerich byl typickým ruským intelektuálem. Mimo to, že vystudoval práva i malířství na Sankt Petěrburské Akademii, pocházel ze šlechtické rodiny, která byla nepochybně zasažena vlnou liberalismu a nadšením pro lid. V jeho díle se odráží doslova vědecká fascinace lidovým uměním, zaujetí, jež se manifestovalo dokonce tak, že se ve své vlasti podílel na archeologických výzkumech. Deník Zlatá Praha o Rerichovi, který v české metropoli měl roku 1906 výstavu zorganizovanou Spolkem výtvarných umělců Mánes (XIX. výstava S. V. U. Mánes, Nikolaj Konstantinovič Roerich, leden – únor 1906), velmi výstižně referoval slovy: „Starobylost ruskou studuje jako odborný a praktický archeolog, totiž výkopy a výzkumy, a vedle štětce vládne perem a přednáškovým slovem o otázkách uměleckých a věcech archeologických.“ (Nikolaj K. Roerich, Zlatá Praha, 16. 2. 1906, roč. 23, č. 19, s. 227–228)

Nikolaj Konstantinovič Rerich (Roerich) se narodil roku 1874 v Petrohradě jako prvorozený syn právníka a notáře Konstantina Rericha. Již v raném věku projevoval čilý zájem a talent pro různorodé činnosti. Když mu bylo devět let, hluboce jej ovlivnil archeolog, který prováděl výzkumy v petrohradské oblasti – několikrát vzal s sebou mladíka na vykopávky v Tumuli. Chtěl studovat malířství, otec mu však doporučoval pokračovat v jeho dráze, a tak se roku 1893 zapsal současně na Akademii výtvarných umění a na práva. Hudební teoretik a kritik Vladimir Vasiljevič Stasov v něm v té době probudil zájem o hudbu a seznámil ho s vynikajícími hudebníky Modestem Petrovičem Musorgským, Nikolajem Andrejevičem Rimským-Korsakovem, Alexandrem Konstantinovičem Glazunovem. Rerich se stal ctitelem a znalcem vážné hudby, nejvíce miloval dílo Richarda Wagnera. Seznámil se i s mladým Sergejen Pavlovičem Ďagilevem, který také studoval práva. Později s Ďagiljevem, organizátorem slavného Ruského baletu, působícího v Paříži, spolupracoval. Vytvořil např. scénický návrh pro tehdy skandální premiéru Stravinského baletu Svěcení jara (Paříž, 29. května 1913).

Provenience:

Knihkupectví a nakladatelství Ferdinand Svoboda, Praha II (dopisem z 23. 11. 1936 doložena nabídka díla kuratoriu Moderní galerie v Praze)
Státní pojišťovna, Praha – deponováno v Národní galerii Praha (DO 3296), 15. 6. 1954 převzato z jejího depozitu.

Na rubu díla štítek Národní Galerie s č. DO 3271 (3296). Zadní strana s ruským textem a jeho znění v češtině: „Tato skica jest registrována v seznamu prací v knize N. K. Rerich vydané v Petrohradě v roce 1918 a představuje pohled na Kreml, Moskva a jest malována v r. 1903.

Obraz „Pohled na Kreml“ je sběratelsky vzácným, plně typickým dílem autora, který u nás v prvních letech nového století ztělesnil vzácný příklad vědce (archeologa) a umělce v jedné osobě, pomáhajícího svou mezinárodní činností přibližovat a otevírat Rusko Evropě. Nikolaj Konstantinovič Rerich tu byl viděn jako jeden z umělců spojujících poučení z evropské moderny s matečnou půdou národního a lidového původu. Jeho pražská výstava v SVU Mánes (1906) vyvolala četné reakce, z nichž nejrozsáhlejší text věnoval Rerichovi spisovatel a kritik Miloš Marten.

„Pohled na Kreml“ je jedním z výsledků putování po čtyřiceti ruských městech, jež Nikolaj Konstantinovič Rerich podnikl se svou rodinou mezi lety 1903–1904.


РЕРИХ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1874–1947) // ВИД НА КРЕМЛЬ (1903 г.)

Подлинная и редкая на чешском рынке арт-замечательная работа уникального художника, великого гуманиста и мистика, философа, путешественника и исследователя колоритной истории жизни - Николая Константиновича Рериха (Рериха) на 86-м аукционе современного искусства.

Николай Константинович Рерих был типичным русским интеллигентом. Помимо изучения права и живописи в Петербургской Академии, он происходил из аристократической семьи, на которую, несомненно, повлияла волна либерализма и народолюбия. В его творчестве отражается буквально научное увлечение народным творчеством, интерес, проявлявшийся даже в участии в археологических исследованиях на родине. Ежедневная газета «Злата Прага» о Рерихе, у которой в 1906 г. в столице Чехии была выставка, организованная Товариществом художников-художников «Манес» (XIX выставка СВУ «Манес», Николай Константинович Рерих, январь — февраль 1906 г.), очень метко сообщала: исследования, а рядом с кистью правит пером и лекционным словом по художественно-археологическим вопросам» (Николай К. Рерих, Золотая Прага, 16 февраля 1906 г., т. 23, № 19, с. 227–228)

Николай Константинович Рерих (Рерих) родился в 1874 году в Санкт-Петербурге и был старшим сыном адвоката и нотариуса Константина Рериха. С ранних лет он проявлял живой интерес и талант к разнообразной деятельности. Когда ему было девять лет, на него сильно повлиял археолог, проводивший исследования в районе Санкт-Петербурга, — он несколько раз брал юношу с собой на раскопки в Тумуле. Он хотел учиться живописи, но отец посоветовал ему продолжить свою карьеру, поэтому в 1893 году он одновременно поступил в Академию художеств и юриспруденцию. Музыкальный теоретик и критик Владимир Васильевич Стасов пробудил в нем в то время интерес к музыке и познакомил с прекрасными музыкантами Модестом Петровичем Мусоргским, Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, Александром Константиновичем Глазуновым. Рерих стал поклонником и знатоком классической музыки, больше всего полюбив творчество Рихарда Вагнера. Он также познакомился с молодым Сергеем Павловичем Дагилевым, который также изучал право. Позже он сотрудничал с Дагилевым, организатором знаменитого Русского балета в Париже. Например, он создал сценографию для тогдашней скандальной премьеры балета Стравинского «Весна священная» (Париж, 29 мая 1913 года).

Картина «Вид на Кремль» — коллекционное редкое, вполне типичное произведение, в котором в первые годы нового века воплотился редкий пример ученого (археолога) и художника-одиночки, помогающего все ближе и ближе сближать Россию с Европой. . Николай Константинович Рерих воспринимался здесь как один из художников, сочетающих уроки европейской современности с родиной национального и народного происхождения. Его пражская выставка в SVU Mánes (1906) вызвала множество откликов, самый обширный из которых был посвящен Рериху писателем и критиком Милошем Мартеном.

«Вид на Кремль» — один из результатов путешествия Николая Константиновича Рериха с семьей по сорока городам России в 1903–1904 годах. 

Sdílet: