Jak prodat obrazy a další umění v internetové aukci?

Společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. organizuje kromě exkluzivních sálových aukcí, také aukce internetové. Tyto aukce probíhají během celého roku a jsou průběžně doplňovány novými díly.

Registrovat se v naší galerii je jednoduché a spolehlivé


Zaregistrujte se k internetové aukci.

Pro registraci se přihlaste do Vašeho účtu - Můj účet - v pravé horní části obrazovky. Poté se proklikněte do katalogu internetové aukce – aktuální internetová aukce. Zde jsou zobrazeny všechny položky aktuální aukce. U položky, kterou chcete dražit, máte dvě možnosti, jak zadat Vaši nabídku. 

  • Po jednotlivých příhozech dle tabulky minimálních příhozů, a to pomocí políček v dražebním modulu.

nebo můžete

  • Zadat rovnou výši Vašeho maximálního příhozu/limitu do pole pro zadávání zvolené částky.

Dražitel má právo kdykoli v průběhu aukce učinit podání (resp. vlastní příhoz) nebo podat na konkrétní položku svojí nejvyšší nabídku (limit) a nečekat až na konec dražby. V případě stanovení výše limitu, bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal limitní částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné. Vzhledem k tomu, že průběh dražby je založen na střídavém přihazování jednotlivých dražitelů, je možné, že vámi podaná nabídka bude totožná s limitem zadaným jiným dražitelem. V tomto případě má přednost příhoz dražitele s pevným limitem podaným v předstihu před vašim příhozem.

Pokud si jiný dražitel zadal příhoz/limit vyšší, než je Vaše nabídka, budete o tom obratem informováni na emailovou adresu, kterou jste zadali pod svým účtem -  Můj účet.

Tabulka minimálních příhozů

Cena položky (Kč)Minimální výše příhozu (Kč)
0 - 50010
500 - 1.00050
1.000 - 5.000100
5.000 - 10.000500
10.000 - 50.0001.000
50.000 - 100.0005.000
100.000 - 500.00010.000
500.000 - 5.000.00050.000
5.000.000 - 10.000.000100.000
nad 10.000.000250.000

Pokud dojde k přihození maximální částky v poslední 1 minutě aukce, před plánovaným ukončením dražby konkrétní položky, dojde k automatickému prodloužení konce dražby o další 1 minutu. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Díky této možnosti máte dostatek času ke zvážení, zda svou nabídku budete navyšovat či nikoliv. 

V případě, že Vaše nabídka je nejvyšší oproti ostatním dražitelům, vyhráváte dražbu dané položky. O úspěšné aukci budete obratem informováni emailem na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci.   

K dosažené ceně bude při vyúčtování vždy připočteno 20% z konečné částky, jako odměna provozovateli aukce. Případně k ceně bude započtena i cena za dopravu, pokud si položku budete chtít nechat zaslat.  

Příhozy a nastavení limitu jsou vždy závazné. Dražitel má dle aukčního řádu internetové aukce povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.   

Veškeré náklady spojené s přepravou nese dražitel. Společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila dražiteli, a to v okamžiku převzetí zásilky.

Zakoupené předměty budou vydány neprodleně po zaplacení a kupující obdrží doklad o nabytí vlastnictví. 

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 10 dnů ode dne prodeje.

Vydražitel je povinen převzít zaplacený předmět získaný vydražením nejpozději do 40 dnů po konání aukce, pokud se s aukčním domem nedohodne jinak. Po této lhůtě budou vydražené předměty uskladněny dražebníkem nebo třetí stranou na náklady a zodpovědnost vydražitele. 

Vydražiteli je poté účtován poplatek za uskladnění díla ve výši 0,5 % z částky, za kterou dotyčné předměty vydražil, za každý den uskladnění. Pokud celková výše skladného dosáhne či přesáhne výši ceny předmětu/ů, za kterou vydražitel předmět/y vydražil, vydražitel souhlasí s tím, že je dražebník oprávněn tyto předměty prodat, či nabídnout opětovně v aukci, aby tak umořil náklady vzniklé s uskladněním vydražených předmětů.

Zakoupené předměty budou vydány ihned po zaplacení a kupující obdrží "potvrzení o zaplacení ceny". Po dohodě možnost zaslání věci do určeného místa.