Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webových stránek www.acb.cz (dále jen webové stránky). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky či interakcí s námi (např. prostřednictvím osobního jednání se zástupci galerie) a dále při Vaší účastí na aukčních dnech či registrací do nich a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Prodávajícím a provozovatelem galerie a správcem osobních údajů www.acb.cz je společnost:

Obchodní firma 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o.
Poštovní adresa Brno, Lerchova 299/7, PSČ 602 00
Identifikační číslo 607 15 553
DIČ CZ 607 15 553
Právní forma Společnost s ručením omezeným
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“).

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Shromažďované informace

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

  • Identifikační údaje, tyto údaje zahrnují zejména: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, rodné číslo/ číslo OP,
  • Kontaktní údaje, tyto údaje zahrnují zejména: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
  • Platební a transakční údaje tyto údaje zahrnují zejména: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
  • Technická data, tyto údaje zahrnují zejména: informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
  • Profilové údaje tyto údaje zahrnují zejména: historii objednávek u Vás, Vaše zájmy a preference týkající se služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, účast na aukčních dnech;
  • Marketingová data tyto údaje zahrnují zejména: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace;
  • Obrazový záznam (kamerový systém v sídle provozovny Správce na adrese Topičův salon, Národní 9, Praha 1, 110 00)
  • Záznamy korespondence (při písemném kontaktování Galerie)

 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy. 

4. Bezpečnost

Vaše osobní údaje jsou uchovávány prostřednictvím zabezpečených serverů v našich IT systémech v České republice. Žádné osobní údaje nejsou předávány do států mimo Evropskou Unii.  Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým a manuálním způsobem za použití automatických, manuálních a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

5. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.acb.cz v sekci „Můj účet“.

6. Závěrečné ujednání

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.V souvislosti s výkonem vlastních práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na: praha@acb.czbrno@acb.cz nebo písemně na adresu: 

1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., Národní 9, Praha 1, PSČ 110 00.

Tyto obchodní a bezpečnostní podmínky jsou platné od 17. 04. 2020.