Blog
Share:

Harmonie světa a duše Josefa Šímy

23/10/2023

Josef Šíma je jedním z nejpozoruhodnějších představitelů malířské avantgardy, v jehož díle se spojují české i evropské tradice. Malířova ojedinělá poetika, zařaditelná do kontextu imaginativních tendencí, vždy vzdorovala směrové ortodoxii. Její základní rysy lze shrnout do tří pojmů: iluminace, imaginace, jednota. V celku lze Šímovo dílo charakterizovat jako cílevědomou snahu vyjádřit jednotu světa, k jejímuž hledání dal autorovi impulz někdejší zážitek úderu blesku, jehož oslnivé světlo mu tuto pralátku symbolizovalo. Díla Josefa Šímy nabízená 93. aukci vám níže představí komentářem PhDr. Rea Michalová Ph.D.

12.11. 2023 ० Topičův salon ० 93. SÁLOVÁ AUKCE KLASICKÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ

Za studií na Akademii výtvarných umění v Praze byl žákem Jana Preislera, jehož tvůrčí schopnosti i otevřenost k novým uměleckým poznatkům ho hluboce ovlivnily. Souběžně studoval na pražské a později brněnské technice – prohloubení znalostí přírodních věd, matematiky a fyziky „poskytlo jeho básnickému duchu pevnou infrastrukturu a orientovalo ho k vědeckému myšlení, jehož bude užívat jako podivuhodného nástroje stavební reflexe, kterou bude upřesňovat svou intuicí“ (Monique Fauxová). František Šmejkal a další teoretikové (J. Kotalík) poukázali na to, že v raných krajinách působil na Josefa Šímu také vliv Antonína Slavíčka. Jestliže tento vliv byl v první fázi poněkud vnějšího rázu, plně se projevil v Šímově pozdním díle navázáním na Slavíčkovu práci se světlem v obrazech nesmírně oduševnělého výrazu.

V roce 1921 se Šíma natrvalo usazuje v Paříži a v tomtéž roce se stává členem Devětsilu, který mu i nadále zprostředkovával dění a kontakty v rodné zemi. Je zprvu zaujat Ozenfantovým a Le Corbusierovým purismem, aby se od roku 1927 plně ztotožnil s filozofií skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), seskupení především mladých francouzských básníků, které spoluzakládal. Maluje mytické prakrajiny a nehmotné krajinné elementy – nachází svůj vlastní výtvarný svět, který má blízko k surrealismu, i když s ním nikdy zcela nesplyne. Počátkem druhé světové války se Šíma na celé desetiletí umělecky odmlčí a systematicky začíná pracovat od padesátých let. Jeho pozdní dílo se dostává do blízkosti lyrické abstrakce, ale stále se vrací k myšlení Vysoké hry.

První Šímovo dílo nabízené v 93. aukci moderního umění nese název „Bez názvu (Karmínové pruhy)“ a je velmi osobitou a výtvarně výraznou Šímovou prací z období druhé poloviny padesátých let, kdy se malíř opět stává mezinárodně uznávanou osobností. 

Jeho díla jsou opět zařazována do reprezentativních výstav současného francouzského i mezinárodního umění (např. Od Bonnarda, Muzeum moderního umění, Paříž, 1957; Padesát let moderního umění, Světová výstava v Bruselu, 1958; 13. Salon des réalités nouvelles, Paříž, 1958). Roku 1958 uzavírá smlouvu s Paulem Facchettim, jehož galerie patřila v té době k nejprogresivnějším, nejvlivnějším a nejnavštěvovanějším pařížským galeriím s rozsáhlými mezinárodními kontakty. Facchetti také vydal roku 1960 knihu básní Rogera Gilbert-Lecomta s názvem „Sacre et massacre de l’amour“ („Svěcení a znesvěcení lásky“) s devíti Šímovými barevnými litografiemi, jež parafrázují základní témata jeho tehdejších obrazů a jež byly inspirovány Lecomtovou poezií.

V díle "Bez názvu (Karmínové pruhy)" se Josef Šíma zbavuje veškerých referencí k jevové realitě a pojmově rozlišitelným předmětům, aby pracoval se světlem jako duchovní esencí a „skelety“ tvarů.

Obraz sestává ze dvou plánů, přičemž zadní je vibrujícím světelným prostředím, které v ústředním obdélném tvaru upomíná na autorův cyklus „Orfeů“. První plán, pojednaný velmi sugestivně karmínovými horizontálními pruhy, má doslova performativní ráz. Takový charakter měly i obrazy Marka Rothka. Toto srovnání není od věci, neboť oba autoři se výtvarně vyjadřovali co možná nejobecněji, a přesto si uchovávali vazbu k mýtům. Jestliže Mark Rothko tvrdil: „Přemýšlím o svých obrazech jako o dramatech; tvary v obrazech jsou účinkující. Byly vytvořeny pro potřeby skupiny herců, kteří jsou schopni jednat dramaticky bez rozpaků a provádět posunky bez hanby… Ani čin, ani herci nemohou být předpokládáni nebo popsáni dopředu. Začínají jako neznámé dobrodružství v neznámém prostoru.“ V tomto duchu můžeme přistupovat také k této Šímově malbě.

Josef Šíma zkoumal skutečnost zevnitř a podal o ní lyrické svědectví. Odkrýval její vnitřní zákony, které vyjadřoval výtvarným znakem. Nosnou myšlenkou jeho tvorby byla snaha vyjádřit jednotu světa, k jejímuž hledání ho přiměl někdejší zážitek úderu blesku, jehož oslnivé světlo mu tuto pralátku symbolizovalo. Svá díla označoval básnickými příměry, které vystihovaly obsahovou i formální celistvost jeho filozoficko-poetického záměru.

Šímova plátna nesou v každém období vůdčí myšlenku, která přes rozrůzněnost a rozvětvenost jeho projevu vyrůstá z jednoho hlavního zdroje – z vědomí jednotnosti struktury kosmu a sounáležitosti jeho částí. V řadě posloupných zastavení nad přírodními zákonitostmi sleduje autor prostupování veličin: zrod a bytí, vznik hmoty a její energii, duchovní základ jevů, jednotlivosti a celek, vzájemnou závislost biosféry, klid a pohyb, trvání a proměnu, posloupnost času i rozměry prostoru, souvislost současnosti s minulostí, intuicí porovnávanou skutečnost, stav vědomí i podvědomí, racionalitu i imaginaci.

Posuzované dílo „Kapky světla“ je velmi zdařilou komorní ukázkou autorovy tvorby z období po druhé světové válce, kdy Šíma obnovil svůj vztah k filozofii skupiny Le Grand jeu (Vysoká hra), která se mu stala oporou pro další vývoj. Po roce 1950 vstupuje plně vnitřně zocelen a s novou energií do pozdní fáze své tvorby, která přinese další z jeho tvůrčích vrcholů. Dospěje k jedinečné syntéze, vyznačující se nejen typickou malířskou suverenitou a výrazovou lehkostí, ojedinělou mírou výrazové svobody, ale především neobyčejnou hloubkou ponoru do podstaty světa a života.

Úder blesku, jehož svědkem se Šíma stal roku 1920 na cestě z Hendaye do San Sebastian, a pozdější iluminační zážitek z Carony, který mu vyjevil jednotu světa, se pro něj staly natolik určujícími prožitky, že zásadním způsobem ovlivnily celou jeho tvorbu. K jeho „osudovému sblížení se světlem“ (F. Šmejkal) dochází v druhé polovině padesátých let.

Zatímco v některých dílech z let 1957–1958 se uskutečňuje důsledná dematerializace světa, proměňující Šímovy malby a kresby v energetická pole, dochází současně v dílech jiných, k nimž patří posuzovaná práce, k procesu opačnému: materializaci světla. Právě v této linii Šímova díla se naplňuje jeho zmíněná zkušenost uzření kulového blesku, kdy mu bylo dáno „spatřit světlo, jež se stalo hmotou“.

Je zajímavé, že Šíma vždy zdůrazňoval materialistické zakotvení svých světelných vizí, tedy nepojímal světlo jako transcendentální entitu, nadpřirozené zjevení, ale jako projev hmoty.

Sám se roku 1959 vyjádřil v soukromém dopise: „…syžet mého malování je světlo a jednota všech věcí. A jednota všech věcí je jednotnost hmoty, jejímž nejsubtilnějším projevem je světlo – světlo nikoliv jako záhadné fluidum osvětlující předměty, nýbrž jako síla tvořící existenci předmětů…“ 

"Kapky světla" lze přiřadit k pozoruhodnému, morfologicky bohatému cyklu „Kapky světla“ (1957–1958). Šíma zde s neobyčejnou výtvarnou delikátností zachytil vibrující světelné prostředí, jež se zhušťuje do koncentrovaných energetických jader.

Na vzdělání Josefa Šímy měl největší vliv jeho otec, sám profesor kreslení, který pro svého syna vybral v roce 1909 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Mladý Josef však již po roce studia přestoupil na Akademii výtvarných umění, rok strávil také na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho vzdělávání narušilo vypuknutí války, po jejímž skončení si zařídil svůj vlastní ateliér. V roce 1920 odcestoval do Francie, kde nakonec setrval do konce života.

Ač byl Josef Šíma v průběhu své kariéry členem Devětsilu, skupiny Le Grand Jeu, Umělecké besedy či SVU Mánes, uchovával si svou tvůrčí nezávislost. Z řady moderních směrů se jednoznačně nepřiklonil k žádnému, zůstával věrný svému pohledu na umění, který by se dal zjednodušeně označit za senzuální či poetický. Od témat městských, která byla typická pro jeho počáteční tvorbu, obrátil pozornost k imaginativnímu univerzu, jehož základním stavebním kamenem se v symbolické rovině stal pojem prvotní jednoty, reprezentovaný pratvary jako např. vejce či krystal.

„Vláda pitomosti“ je v 93. aukci posledním sběratelsky ojedinělým Šímovým dílem z období, kdy se autor po téměř desetileté tvůrčí pauze, způsobené traumatem z válečných událostí, vrací k systematické umělecké práci (1950). Nebyla to snadná situace. Bylo mu tehdy padesát devět let a během dlouhé malířské odmlky se na něj v Paříži téměř úplně zapomnělo. Jeho rozhodnutí, spolehnout se nyní na uměleckou tvorbu jako na jediný prostředek obživy, vyžadovalo mnoho energie a pevné vůle. Šíma se tehdy vzdal svého místa na velvyslanectví, kde jeho práce v důsledku radikálního omezení československo-francouzských kulturních styků ztratila jakýkoli smysl.

V této atmosféře, kdy mimořádně senzitivní autor nemohl nevnímat nový, tristní politický kurs v rodné zemi, vzniká předložené dílo s názvem „Vláda pitomosti“. To se v ústřední myšlence i formě ztvárnění vztahuje ke stejnojmenné dřívější práci, lavírované kresbě z roku 1945. Tato první verze byla spolu s obrazem „Lidé Deukalionovi“ (1943) reprodukována v architektem Vítem Obrtelem řízeném Sborníku poesie a vědy „Kvart“ (1946), významném dobovém periodiku, propagujícím i v těžké válečné době modernistické směry. 

V díle „Vlády pitomosti“ ztvárnil Josef Šíma mimořádně výmluvně korunovanou hloupost, doprovázenou groteskně zpitvořenými koňskými tlamami (koně symbolizují chaos a zánik). Vytvořil mimořádně výmluvnou alegorii, jež je obsahovou aktuálností v jeho díle zcela mimořádná.

Výjimečnost Šímovy „Vlády pitomosti“ podtrhuje i fakt, že pochází z jedné z nejvýznamnějších zahraničních sbírek českého moderního umění, kterou vybudoval Roy Henry Cullen (1930–2014), správce ropného impéria Quintana Petroleum Company a filantrop, a jeho žena Mary, v americkém Houstonu. Tvořily ji především malby, ale i fotografie, koláže, knihy a umělecké sklo z období od počátku 20. století až po 40. léta, zastoupené pracemi autorů Skupiny 42. K největším skvostům sbírky patřily díla Františka Kupky, Toyen, Jindřicha Štyrského, Karla Teigeho a právě i Josefa Šímy.

Share: