Otto Gutfreund

1889–1927

Get notified about auctioned art

Otto Gutfreund patří, z hlediska českého umění, k nejvýraznějším zjevům prvních tří desetiletí 20. století. Jednalo se o významného představitele místní sochařské avantgardy.

Jeho češství i židovství mu bylo základem ke stále přítomnému vědomí tradic, které však programově překračoval. 

Gutfreund byl pronikavého intelektu. Jako představitel moderního racionalismu se nepřestával vzdělávat. Byl zároveň osobou velmi citlivou a křehkou. Z obou těchto zdrojů (pronikavý intelekt a citlivost) pramenilo jeho umělecké smýšlení. Již v jeho studentských skicářích je znát, jak poeticky dovedl nazírat na prožívanou skutečnost. 

Nejprve se zabýval secesním tvaroslovím. Obrat v jeho vývoji přineslo seznámení s Bourdellovou výstavou v Praze roku 1909. Záhy se mu podařilo u Bourdella studovat v Paříži (1909-1910). V Paříži se seznámil mimo jiné s Kubištou, jenž měl na jeho tvorbu zásadní vliv. 

Rozpoložení Gutfreundova nitra odpovídalo atmosféře vzpurného vyznání expresionistů. Sochař chtěl najít výraz pro duševní hnutí, a to více pro pocit trýzně jak pro pocit slasti. Tímto pocitem měla být podřízena stavba formy, jenž by byla zároveň osvobozená od dekorativních prvků secese a také od archaicky laděné stylizace. Především chtěl Gutfreund zbavit sochařství všech manýr senzuálně založeného naturalismu. A postihnout běžně nepostižitelné vnitřní prožitky. Vyjevit pocity a myšlenky předpokládalo nové postupy a formy. 

Gutfreund kladl nesmírný důraz na duchovní poselství umění. Proto hrála v jeho díle sémantická stránka zásadní roli. Proto věnoval námětům a motivům tak bedlivou pozornost. Této zásady se držel až do konce svého života.  

Gutfreund svým dílem odpovídal na otázky, které mu kladla doba a prostředí, v němž žil.

Rané Gutfreundovi plastiky, figury a reliéfy se sociálními nebo biblickými náměty, jsou převážně expresivně laděné. Jeho dramatická modelace pracuje se zkratkami. Malířské pojetí ustupuje požadavkům stavebnosti. Podstatným bylo pro Gutfreunda seznámení se s tvorbou Paula Gauguina a Františka Bílka, od nichž se přiučil budování zkratky v prostoru v popření jeho iluzivnosti. Tak si Gutfreund otvíral cestu k revolučnímu činu, jímž osvobodil sochu od nápodoby reality a zároveň od dekorativní stylizace. Reálný objem hmoty převedl do soustavy vzájemně vázaných a podmiňujících se ploch.

Plastická stavebnost počítá se střídáním hran a úhlů pohledu, opírající se o základní geometrickou konstrukci redukované formy ve smyslu cézannovském.   

V roce 1910 se Gutfreund vrátil do Prahy, kde jeho sochy a kresby odrážely vliv expresionismu s rostoucí deformací a fragmentalizací linie. Roku 1911 pomohl založit v Praze Skupinu výtvarných umělců, která měla za cíl prozkoumat styly západoevropských avantgard a zejména principy kubismu. Gutfreundovy sochy z tohoto období zahrnují klíčové dílo: Kubistické poprsí (1912). Právě mezi rokem 1912 a 1913 prošel Gutfreund kubismem v rychlém vývojovém sledu – od analytické až k syntetické fázi.   

Roku 1926 byl Gutfreund jmenován profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a zúčastnil se mezinárodní výstavy na New Yorku.

Gutfreund tragicky zahynul rok na to (1927) utonutím ve Vltavě.

Po nacistické okupaci českých zemí byl Gutfreund i jeho dílo zatraceno. A to jak pro sochařovo židovství, tak pro náměty, které byly spjaty s Masarykovou érou poválečné republiky. Gutfreundova tvorba se pro jeho avantgardní rysy, v té době, řadila mezi zvrhlé umění.  Jeho sochařské dílo bylo vyloučeno ze sbírek, galerií i publikací.

Po skončení druhé světové války bylo Gutfreundovo dílo i osoba rehabilitováno – přihlásila se k němu celá česká kultura, jako k součásti dědictví, jenž bylo za okupace potlačováno a pronásledováno.


Total amount of art

96

Average price increase compared to the startingprice

145 %

Average final price inhammerauctions(2022)

180 000 CZK

Auction record

850 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories